Povinné ručení otázky a odpovědi

1.Kdo si musí uzavřít povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení) musí být uzavřeno pro každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou pouze ponechána na pozemní komunikaci. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. Pokud povinné ručení není pro vozidlo uzavřeno, je jeho majitel povinen odevzdat tabulky registrační značky (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) příslušnému orgánu evidence vozidel. Pokud není tato povinnost splněna, zaplatí majitel, s platností od ledna 2009, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, a to ve výši od 20 do 300 Kč za každý den, kdy vozidlo není pojištěno a ani není vyřazeno z registru silničních vozidel.

2. Na koho se zákonné pojištění nevztahuje?

Existuje několik výjimek, a ne každé vozidlo, které potkáme na našich silnicích, musí mít uzavřeno zákonné pojištění. Jednou z takových výjimek jsou vozidla ze zahraničí, jejichž řidič je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě a proti škodě při havárii na našem území je ze svého pojištění chráněn. Dalšími výjimkami jsou vozidla záchranné služby, bezpečnosti informační služby apod.

3. K čemu je povinné ručení dobré?

Základním účelem povinného ručení je pojistná ochrana třetích osob, kterým byla provozem pojištěného vozidla způsobena škoda. Povinnost každého majitele motorového vozidla uzavřít povinné ručení vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Povinné ručení kryje:

a) způsobenou škodu na zdraví nebo usmrcením,

b) způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci a škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

c) ušlý zisk,

d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše uvedených nároků; škodu, resp. náklady uvedené v bodech b) a c) uhradí pojistitel jen v případě marného uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti nebo v případě neoprávněného odmítnutí anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

4. Co povinné ručení nekryje?

Škody na vlastním vozidle (pokud jste způsobili nehodu) se z povinného ručení uzavřeného pro toto vozidlo hradit nedají. Taková rizika pokrývá havarijní pojištění, které není povinné a řada vozidel jej sjednáno ani nemá, ale jeho uzavření se může vyplatit. Z povinného ručení jsou totiž hrazeny pouze škody, které pojištěným vozem při provozu způsobíte na cizích vozidlech. Proti škodám na vlastním voze vás neochrání a musíte je hradit ze svého. V případě, kdy došlo při kolizi dvou vozidel ke škodám na obou vozech, lze však při spoluúčasti obou řidičů uhradit škody z povinného ručení jich obou. Totéž platí samozřejmě i pro úhradu škod na zdraví a životech převážených osob.

5. V jaké lhůtě je pojistitel povinen uhradit škodu poškozenému?

Pojistitel má povinnost bez zbytečného odkladu provést šetření škodné události. Ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění musí podle zákona ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z povinného ručení. Plnění je splatné do 15-ti dnů. Pokud pojistitel nesplní ve stanovené lhůtě tuto povinnost, vznikne poškozenému nárok na úrok z prodlení. Jeho sazba se stanoví ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, navýšené o 4% ročně.

6. Jak postupovat při škodní události?

V případě, že nedošlo ke škodě na zdraví či životě, celková majetková škoda nepřekročí hranici 100.000 Kč a účastníci nehody se dohodli na zavinění, nemusí být nehoda hlášena policii ČR. Všichni účastníci nehody si však musí navzájem vyměnit následující údaje o sobě: jméno a příjmení, bydliště, resp. název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, název a sídlo pojistitele, u něhož je uzavřeno povinné ručení, číslo pojistné smlouvy. Dále je třeba si poznačit státní poznávací (registrační) značku vozidla, kterým byla škoda způsobena.

Na místě nehody je nutno vyplnit evropský záznam o nehodě, nejlépe na formuláři, který jste od pojišťovny dostali při uzavření povinného ručení (je propisovací) a pořídit dokumentaci (náčrtek nehody, fotodokumentace), v ideálním případě zajistit i kontakty na svědky nehody.

Viník nehody musí škodu bezodkladně oznámit svému pojistiteli, na kterého se bude obracet i poškozený s uplatněním svých nároků.

Pokud došlo ke škodě na zdraví či životě, nebo celková škoda překročí hranici 100.000 Kč a také v případě, kdy se účastníci nehody nedohodnou na zavinění, je nutno k nehodě přivolat policii. Dále se postupuje obdobně jako v předchozím případě.

K nehodám, ke kterým dojde v zahraničí, volejte policii v každém případě.

7. Jaké jsou sankce pokud neuzavřu povinné ručení?

Za nesplnění této povinnosti lze podle zákona uložit pokutu až do výše 40.000 Kč a dále jste povinni zaplatit tzv. sankční pojistné ve výši 20 – 300 Kč za každý den, pro který nemáte uzavřeno pojištění..

Denní sazbu upravuje novela zákona č. 168/1999 Sb., pro osobní vozidla činí 50-70 Kč, pro nákladní vozidla je vyšší - až 300 Kč. Výše celkového příspěvku se vypočítá následovně: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění. Nárok na náklady uplatnění je ošetřen zákonem, náklady uplatnění se rozumí např. tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, apod.

Tabulka denních sazeb v Kč

Druh vozidla Denní sazba v Kč

1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 20

2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 30

3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50

4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70

5. autobus 160

6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130

7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300

8. speciální vozidlo 80

9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30

10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40

11. ostatní vozidla 60

Za neodevzdání SPZ v případě zániku pojištění (uložení SPZ do depozita) může být majitel vozidla pokutován částkou 2 500 Kč až 20 000 Kč.

Řidiči, který nepředloží při silniční kontrole Policie ČR doklad o pojištění, tzn. zelenou kartu, může být udělena pokuta 1 500 Kč až 3 000 Kč, na místě (v blokovém řízení) až 1 500 Kč.

8. Co když způsobím nehodu a nemám povinné ručení?

Řidič vozidla, pro které není uzavřeno pojištění odpovědnosti (povinné ručení), se v případě, kdy zaviní nehodu, vystavuje velkým problémům. V takovém případě je poškozenému vzniklá škoda uhrazena z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů. Ta bude následně škodu vymáhat po viníkovi. Škodu, která je způsobena druhému na majetku nebo na zdraví provozem nepojištěného vozidla, tak nakonec zaplatí majitel vozidla ze své kapsy. V případě, že dojde při nehodě k úmrtí, zranění s trvalými následky nebo k vyšším materiálovým škodám, může výše škody dosáhnout až několika set tisíc nebo i milionů korun.

9. Jak je to s povinným ručením, když se změní vlastník vozidla?

Nestačí změnu vlastnictví oznámit jen příslušnému orgánu evidence vozidel, ale je třeba totéž učinit i na pojišťovně. Řidiči často mylně předpokládají, že povinné ručení zaniká při prodeji vozidla automaticky, změnou vlastníka. Podle zákona dochází k zániku pojištění dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil změnu vlastníka pojišťovně. Nový majitel vozidla se po dobu, kdy ještě platí povinné ručení uzavřené původním majitelem, může dostat do role pojištěného, pojistná smlouva však na něj nepřechází a nový vlastník vozidla je povinen uzavřít svoji pojistnou smlouvu. Není ani v zájmu původního vlastníka, aby jeho pojištění odpovědnosti existovalo ve prospěch jiné osoby. Jednak tím ztrácí možnost vrácení nespotřebovaného pojistného a jednak mu hrozí ztráta bonusu v případě, kdy nový vlastník vozidla způsobí škodu.

V případě prodeje motorového vozidla jej musí odhlásit na dopravním inspektorátu jeho původní majitel, neboť ten je v evidenci policie zapsán jako držitel vozidla. Pokud pak nový majitel neuzavře pro vozidlo pojištění, hrozí původnímu majiteli, že bude pokutován a navíc bude muset zpětně doplatit i pojištění. Z obav před tímto postihem by mohlo dojít k situaci, že původní majitel nechá vozidlo trvale vyřadit z provozu. Tím však vozidlo ztrácí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a její opětovné získání je dosti obtížné, zvlášť u starších vozidel. Proto kupujícím doporučujeme včas zkontaktovat původního držitele vozidla, aby bylo zajištěno, že bude převod vozidla na dopravním inspektorátu vyřízen řádným způsobem.

10. Co by měl udělat původní a nový majitel při změně vlastnictví vozidla?

  • Jak původní tak i nový vlastník musí splnit oznamovací povinnost vůči registru silničních vozidel (bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od změny vlastnictví);

  • původní vlastník ve svém vlastním zájmu oznámí bezodkladně své pojišťovně změnu vlastníka vozidla a odevzdá pojišťovně zelenou kartu;

  • nový vlastník bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti, uzavře pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti s pojišťovnou dle vlastního výběru. Nepojištěné vozidlo nesmí být provozováno na pozemní komunikaci;
  • pokud nemá nový vlastník v úmyslu vozidlo provozovat, musí nejpozději do 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti odevzdat tabulky registrační značky (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) místně příslušnému orgánu evidence vozidel. Současně může vlastník vozidla tamtéž požádat o dočasné vyřazení vozidla z evidence vozidel, a to na neomezenou dobu.
  • V případě smrti zaevidovaného držitele vozidla je třeba vozidlo co nejrychleji převést na dědice a uzavřít povinné ručení na nového majitele. Převod vozidla je v tomto případě zpoplatněn (správní poplatek za změnu údajů v dokladech).

11. Přijdu o své bonusy když změním pojišťovnu?

Při změně pojišťovny neztrácíte nárok na své bonusy. Původní pojišťovna je povinna vystavit Vám do 30 dnů potvrzení o délce a průběhu pojištění (potvrzení o bezeškodném průběhu). Pokud v okamžiku sjednávání nové smlouvy nebudete mít toto potvrzení k dispozici, nové pojišťovně nahlásíte správný počet měsíců bezeškodného průběhu. Pojišťovna Vám slevu započítá do ceny pojištění a potvrzení dodáte následně, jakmile jej obdržíte. Obvykle je pro dodání potvrzení akceptována doba 45 dnů od počátku pojištění.

12. Jak velké bonusy lze získat pokud jezdím bez nehod?

Za každý rok bez nehody získá klient pojišťovny slevu 5 %. Po 5 letech ježdění bez nehody (kterou by zavinil) má nárok na celkový bonus, jehož výše se pohybuje na maximální slevové hranici, což je u většiny pojišťoven 25 %.

13. Které pojišťovny u nás nabízejí povinné ručení?

Povinné ručení u nás nabízí tyto pojišťovny:

Allianz pojišťovna a. s., AXA pojišťovna a. s., Česká podnikatelská pojišťovna a. s., Česká pojišťovna a. s., ČSOB pojišťovna a. s., Generali pojišťovna a. s., Hasičská vzájemná pojišťovna a. s., Kooperativa pojišťovna a. s., Slavia pojišťovna a. s., Triglav pojišťovna a. s., Uniqa pojišťovna a. s. a Wüstenrot pojišťovna a. s.

14. Jaké jsou limity pojistného krytí?

Zákon č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, stanovuje minimální limity pojistného plnění a tyto limity jsou pro pojišťovnu závazné.

Minimální limit pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením činí 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených osob. Pokud škoda převýší tento limit, uhradí rozdíl pojištěná osoba.

15. Jak se pohybují sazby za povinné ručení?

Kubatura Ceny od-do

do 1000 cm3 1 265 - 1 890 Kč

1000 - 1250 cm3 1 574 - 2 290 Kč

1250 - 1350 cm3 1 574 - 2 390 Kč

1350 - 1650 cm3 1 740 - 3 090 Kč

1650 - 1850 cm3 1 740 - 3 390 Kč

1850 - 2000 cm3 2 250 - 4 990 Kč

2000 - 2500 cm3 2 250 - 5 490 Kč

nad 2500 cm3 1 740 - 7 490 Kč

Od těchto sazeb můžete odečíst bonusy za bezeškodní ježdění. Takový bezeškodní průběh pojištění Vám může ušetřit až 60 % ze základní ceny pojistky. Výše této slevy závisí na délce pojištěného období bez nehody.

16. Co je to bonus?

Bonusem se rozumí sleva na pojistném, kterou lze získat za tu dobu trvání pojištění, v níž nedošlo k pojistnému plnění, tzn.dobu, ve které nebyla pojistníkem způsobena dopravní nehoda. Většina pojišťoven nabízí bonus 5% z roční sazby pojistného za každých ukončených 12 měsíců rozhodné doby. Některé pojišťovny nabízí i vyšší bonusy. Bonus je vázaný na pojistníka a tak bonus od jiného pojistitele může pojistník uplatnit pouze v případě, že je potvrzení o bezeškodném průběhu vystaveno na jeho jméno. Některé pojišťovny umožňují převádět bonusy mezi jednotlivými členy rodiny, pokud spolu žijí ve společné domácnosti nebo mezi manželi.

17. Kdo je to pojistník?

Pojistník je v našem případě osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu provozem motorového vozidla(povinné ručení) a platí pojištění. Většinou je i oprávněnou osobou, tedy tím, komu v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

18. Je možné uzavřít pojistnou smlouvu osobou, která není vlastníkem vozidla?

Ano. Pojistníkem je ten, kdo pojistku sjednává a platí pojistné a může jím být libovolná osoba. K jejím rukám je pak také z pojišťovny zasílána veškerá korespondence.

19. Lze změnit frekvenci placení pojistného?

Změnu způsobu platby lze provést pouze k výročí pojistné smlouvy (stanoví se dle počátku pojištění).

20. Chci si u Vás sjednat online povinné ručení a zajímá mě, od kdy bude platné?

Povinné ručení bude platné od data, které uvedete. Zpracována bude v pracovní dny a téhož dne Vám bude odeslána obyčejnou poštou. Na vyžádání (emailem, telefonicky) Vám oskenovaný doklad o pojištění (zelenou kartu) pošleme emailem.

21. Jakým dokladem prokáži, že mám uzavřeno povinné ručení?

V případě policejní kontroly je platným dokladem o tom, že máte uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zelená karta. Proto by měl mít každý řidič zelenou kartu u sebe vždy, když se s vozidlem vydá na cestu.

22. Od kdy začne platit moje pojistka povinného ručení v případě, že si u Vás pojistím své vozidlo?

Vaše pojistka bude platná od data uvedeného na objednávce. Pojištění lze sjednat max. 2 měsíce předem a nelze jej sjednat zpětně.

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení