Výpověď povinného ručení/zánik smlouvy

K zániku smlouvy o povinném ručení dochází v následujících případech:

  1. oznámením změny vlastníka vozidla pojistiteli
  2. fyzickým zánikem vozidla (nutno oznámit pojistiteli)
  3. vyřazením vozidla z evidence (registru) vozidel (nutno oznámit pojistiteli)
  4. odcizením vozidla (nutno oznámit pojistiteli)
  5. po škodní události
  6. nezaplacením dlužného pojistného ani po upomínce
  7. změnou pojistných podmínek
  8. výpovědí (formulář pro výpověď pojistné smlouvy)
  9. dohodou
  10. uplynutím doby na kterou byla pojistná smlouva sjednána.

Důvodů pro ukončení pojistné smlouvy může být jak je vidět několik. Pokud se pro ukončení pojištění rozhodnete, musíte tak učinit písemnou formou.

Písemná forma

Vzor výpovědi z povinného ručení najdete zde

Žádost musíte vlastnoručně podepsat a je nutno k ní přiložit kopie všech potřebných dokumentů a také zelenou kartu.

Žádost o ukončení pojistné smlouvy je třeba na pojišťovnu buď zaslat doporučeně a uschovat si podací lístek jako důkaz o podání anebo osobně, v tom případě si na podatelně nechejte na kopii žádosti potvrdit její přijetí. Důležité pak je uzavřít novou pojistnou smlouvu, a to nejpozději do 14 dnů od zániku původní pojistné smlouvy.

Změna vlastníka vozidla

V případě změny vlastníka vozidla zaniká povinné ručení dnem, ke kterému je tato změna ohlášena pojistiteli. Pojistiteli je nutné doručit písemnou výpověď a doklad o změně vlastníka, např. kupní smlouvu.

Výpověď

Pojištění může zaniknout z důvodu vypovězení pojistné smlouvy. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být podána nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období

Fyzický zánik

Rozuměj totální škoda na vozidle nebo vozidlo přestalo existovat. Povinné ručení zanikne dnem likvidace vozidla. Pojišťovně je ovšem třeba k písemné žádosti doložit kopii dokladu o ekologické likvidaci vozidla nebo dokladem od policie.

Vyřazení vozidla z evidence

Můžete vyřadit vozidlo i pouze dočasně..– tzv. uložení SPZ do depozita - pojišťovně musíte doložit velký technický průkaz, který obsahuje záznam o vyřazení vozidla (smlouva může zaniknout při uložení SPZ i na pouhý 1 den).

Neplacení povinného ručení

Povinné ručení zaniká i v případě neplacení pojistného, a to dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik pojištění odpovědnosti v případě nezaplacení dlužného pojistného, jinak by ke skončení pojištění nedošlo.

Změna pojistných podmínek

Pokud Vám pojišťovna změní výši pojistného a Vy s tímto nesouhlasíte, můžete vypovědět smlouvu. Nebo pojistitel může převést vaši smlouvu na jiného pojistitele či mu bylo odňato povolení k poskytování pojištění. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a do 1 měsíce od doručení sdělení o změně pojistného či podmínek.

Pojistná událost

Jak pojistitel tak i pojistník mohou pojištění vypovědět do tří měsíců ode, kdy bylo doručeno oznámení o vzniku pojistné události. Tato možnost ukončení pojistné smlouvy je využívána zejména ze strany pojišťoven, které se tak vyhnou případným dalším plněním za řidiče, kteří mají na kontě nejvíce způsobených škod. Výpovědní lhůta pro tento způsob výpovědi pojistné smlouvy je jeden měsíc ode dne doručení výpovědi.

Dohodou

Pojištění může zaniknout také na základě výpovědi dohodou učiněné mezi pojistitelem a pojistníkem. U většiny pojišťoven lze pojištění vypovědět dohodou na počkání přímo na pobočce, kde vyplníte k tomuto účelu určený formulář. V dohodě pak musí být uvedeno datum zániku pojištění a způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Některé pojišťovny umožňují vypovědět pojištění také k nejbližší platbě. Škodu pak můžete uplatnit až do skutečného zániku pojistné smlouvy.

Doporučujeme proto, abyste se o možném datu výpovědi informovali přímo u své pojišťovny.

Rychlý a pohodlný nástroj pro matematické operace najdete na kalkulačka.eu

Ručení povinné eu SLEVA VÁS NEMINE :-)
NA RUČENÍ POVINNÉ eu JEZDÍ KAŽDÝ ÚSPORNĚ!
Povinné ručení